Case Study - Informatyzacja procesu realizacji kontroli BHP i realizacji uwag pokontrolnych

Charakterystyka klienta

Firma zajmująca się realizacją dużych prac z zakresu tworzenia infrastruktury drogowej. Organizacja wielooddziałowa o skomplikowanej strukturze organizacyjnej.

W ramach realizacji kontraktów klient zobowiązany jest do stosowania się do przepisów BHP. Ze względu na wielkość kontraktów i liczbę zaangażowanych pracowników klienta oraz podwykonawców konieczne jest prowadzenie okresowych i wyrywkowych kontroli przestrzegania regulacji BHP przez wewnętrzną komórkę firmy (dział BHP). Efektem takiej kontroli jest raport pokontrolny, zawierający informację o zidentyfikowanych uchybieniach wraz z dokumentacją fotograficzną oraz zaleceniami, których realizacja jest konieczna dla poprawy bezpieczeństwa.
Raport pokontrolny w firmie przygotowywany jest w formie dokumentu cyfrowego i przesyłany pocztą elektroniczną do kierownika kontraktu. Weryfikacja realizacji zaleceń odbywa się poprzez ponowną kontrolę.

Zobacz na czym polegał problem

Na czym polegał problem?

W przedsiębiorstwie brakowało mechanizmów potwierdzania realizacji przesłanych zaleceń i automatycznej eskalacji w przypadku braku ich realizacji. Przestrzeganie przepisów ma rzeczywisty wpływ na poprawę bezpieczeństwa ludzi pracujących przy realizacji kontraktu, więc bardzo ważne jest, by dział BHP otrzymał zwrotną informację o stopniu realizacji zaleceń i mógł w rzeczywisty sposób eliminować problemy.

Zobacz co zrobiliśmy

Co zrobiliśmy?

Wspólnie z klientem zostały przeprowadzone prace analityczne, mające na celu dokładny opis procesu kontroli, zdefiniowanie ścieżek decyzyjnych i możliwych stanów procesowych. W kolejnych krokach zrealizowane zostały następujące prace:

 • Stworzenie elektronicznego formularza do rejestracji kontroli, dokumentacji fotograficznej i zaleceń pokontrolnych.
 • Zinformatyzowanie procesu przekazania raportu do osób odpowiedzialnych za realizację zaleceń
 • Zinformatyzowanie procesu raportowania z realizacji konkretnego zlecenia przez oddelegowanego pracownika
 • Automatyczne eskalowanie problemów z realizacją zaleceń, dla których został przekroczony wyznaczony termin wprowadzenia poprawek
 • Zamykanie raportu pokontrolnego poprzez realizację wszystkich zaleceń

Zobacz co osiągnęliśmy

Co osiągnęliśmy?

 • Skrócenie czasu tworzenia raportu pokontrolnego
 • Delegowanie raportu do osoby odpowiedzialnej
 • Delegowanie realizacji konkretnych zaleceń do osób odpowiedzialnych
 • Automatyczne powiadamiania o problemach w realizacji zalecań
 • Automatyczne eskalowanie niezrealizowanych zaleceń i raportów
 • Szybki dostęp do informacji i dokumentacji fotograficznej
 • Realna poprawa bezpieczeństwa pracowników i podwykonawców

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Innotion Sp. z o.o.
Łucka 2/4/6 lok.54
00-845 Warszawa

+48 535 350 014
innbusiness@innotion.pl